PUT NA MJESEC

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

U pamćenju većine nas, Mjesec je simbol nezaboravnih uspomena, prelijepih prizora i romantičnih pejzaža. Za one koji koriste lunarni kalendar, Mjesec pak predstavlja precizno sredstvo za računanje vremena.

I Mjesecom punim, vi ćete se, sigurno, penjati i prelaziti sa sloja na sloj! Pa šta im je, zašto neće da vjeruju? (84:18-20)

Plima i oseka koje on izaziva za čovjeka su uvijek bili misterija. Za neke od nas on je simbol za matematiku, za neke astronomiju, za neke umjetnost, a za neke romantizam.
Tokom povijesti, Mjesec je za čovjeka predstavljao i simbol nedokučivosti. To je, nesumnjivo, bilo tako u periodu kada je Muhammedu, a. s., objavljivan Kur’an. Zato, gotovo 1400 godina nije bilo moguće shvatiti da u navedenim ajetima postoje naznake čovjekovog putovanja na Mjesec. Formulacije koje počinju sa ”ve” u Kur’anu se koriste radi skretanja pažnje na nešto važno. Veliki broj prevodilava su to ”ve” prevodili kao ”kunem se”, želeći ga na taj način istaći. Nakon što se je na takav način skrenuta pažnja na Mjesec, rečeno je da će se ”penjati i prelaziti sa sloja na sloj”. Oni koji su ranije nastojali shvatiti Kur’an, 18. i 19. ajetu su pristupali odvojeno i sintagmu ”prelazak sa sloja na sloj” su nastojali drukčije prokomentirati. To je zato što je u njihovoj svijesti Mjesec bio nedostižan, nije se mogao ni zamisliti odlazak na Mjesec, a ako se i zamisli, to je jedino bilo moguće kao romantična uobrazilja.
Pod utjecajem takvog poimanja, mislilo se da ”prelazak sa sloja na sloj” predstavlja duhovno uzdizanje, da objašnjava prelazak sa dunjaluka na ahiret, da u prenesenom značenju aktualizira faze čovjeka kroz koje prolazi, od sperme do mladosti, od mladosti do starosti. Međutim, u ajetu se kaže da će u budućnosti ljudi prelaziti sa sloja na sloj. Duhovno uzdizanje ili prelazne faze od djetinjstva do starosti postojale su i prije objave Kur’ana, postojale su u vrijeme objave, a postojale su i nakon objave. Zbog toga mislimo da stari komentari ovog ajeta nisu odgovarajući. U ajetu se govori o nekom događaju koji će se desiti u budućnosti i pita se ”zašto ljudi neće da vjeruju” kada se desi taj događaj. Dakle, bit će nevjernika i kada se u budućnosti desi taj događaj. Osim toga, riječ ”sloj”, koja se spominje u navedenom ajetu, spominje se i na ostalim mjestima u Kur’anu. Naprimjer, u 3. ajetu sure ”Al-Mulk” i u 15. ajetu sure ”Nuh” gdje se govori o sedam slojeva nebesa i ne govori se o nekim duhovnim slojevima ili stanjima. To što se kaže da će se ”penjati i prelaziti” ide u prilog pretpostavci da se aludira na put na Mjesec.
Kada, nakon ovakve analize 19. ajeta, pogledamo na 18. ajet, skretanje pažnje na Mjesec, potvrđuje ideju da se ”penjanje i prelazak sa sloja na sloj”, o kojem se govori u 19. ajetu, odnosi na put sa Zemlje na Mjesec.

ZAŠTO NEĆE DA VJERUJU?

Prva letjelica koja je, 12. septembra 1959. godine, stigla na Mjesec bila je ruska svemirska letjelica Luna 2. Iste godine sa Lune 3 načinjeni su prve fotografije skrivene strane Mjeseca. Međutim, mnogo važniji događaj je bio kada su Neil Armstrong i njegova ekipa 21. jula 1969. godine Apollom 11 nogom kročili na Mjesec. Scena njihovog slijetanja u direktnom televizijskom prijenosu bila je vjerovatno jedan od najuzbudljivijih događaja u povijesti čovječanstva. Tako je realizirano nešto što se prethodno smatralo nemogućim. Nakon ovog događaja bilo je, istina, nekih ”pozitivista”, koji su ovo smatrali velikom pobjedom nauke i dokazom protiv religije. Neki neprosvijećeni tumači vjere iz islamskog svijeta su opet tvrdili da je to laž i da se nije stvarno desilo, te da je proklet svako ko misli da je to bilo tako. Međutim, kao što se može zaključiti, to je jedna od kur’anskih aluzija i hiljada dokaza, koji potvđuju da je Kur’an Allahova knjiga.
Kur’ansko predviđanje se obistinilo, još jednom pokazujući Allahovu umjetnost, moć i snagu. Fotografije snimljene na Mjesecu još jednom pokazuju veličanstvenost Allahovog stvaranja. Mjesečeva masa i udaljenost od Zemlje ilustriraju savršenstvo Allahove kreacije. Da je masa Mjeseca samo malo veća, ili da je Mjesec samo malo bliži Zemlji, plima bi bila toliko jaka da bi potopila kopno i onemogućila opstanak čovjeka.
Zanimljivo je što je nakon 18. i 19. ajeta, u kojima se aludira na odlazak na Mjesec, postavljeno pitanje ”pa šta im je, zašto neće da vjeruju?”. Unatoč tome što odlazak na Mjesec i sva otkrića vezana za Mjesec govore o savršenstvu Allahove umjetnosti, ateisti su nastavili sa nevjerovanjem, te su odlakaz na Mjesec gotovo predstavili kao pobjedu nauke nad vjerom. Oni nisu shvatili da nauka omogućava bolje razumijevanje Allahovog stvaranja i da zakoni koje je Sveznajući Allah uspostavio u materijalnom svijetu predstavljaju jednu cjelinu, te stoga smatraju da postoji borba za preimućstvo između nauke i vjere. Allah je dao i nauku i vjeru. Ne može biti protivriječno ono što je od Allaha, dž. š. Postojeće protivrječnosti su se desile ili zbog naučnih grešaka, ili zbog određenih ”teologa”, koji su, u ime vjere, plasirali besmislice. Takve protivrječnosti ne mogu proizilaziti iz istinske vjere.
21. ajet sure ”Al-Inšiqaq”, koji slijedi nakon citiranih ajeta s početka poglavlja, glasi:

I zašto, kada im se Kur’an čita, na tle licem ne padaju?! (84:21)

RASCJEPLJIVANJE MJESECA

Bliži se Čas i Mjesec se raspolutio! (54:1)

U Kur’anu postoji još jedna aluzija na putovanje čovjeka na Mjesec, To upozorenje se nalazi u upravo citiranom ajetu. Radi boljeg razumijevanja ove aluzije bilo bi umjesno analizirati riječ ”šekka”, koju smo preveli sa ”raspolutiti”. Pored značenja ”razdijeliti na dvoje”, arapska riječ ”šakka” ima i značenja kao što su ”kopati, riti, orati zemlju”.

Mi obilno kišu prolivamo, zatim zemlju pukotinama rasijecamo. (80:25-26)

Kao što vidimo iz sure ”’Abasa”, promjene koje voda čini po tlu iskazane su riječju ”šekka”. Jedan od najbitnijih detalja prilikom prvog odlaska na Mjesec jeste uzimanje uzoraka sa njegove površine. Prvi put u povijesti čovjek je kopao po površini Mjeseca. Moguće je da se riječ ”šekka” odnosi upravo na ovo. Ovaj događaj je ujedno i nagovještaj približavanja Sudnjeg dana.
Muhammed, a. s., bio je posljednji vjerovjesnik i njegov dolazak inače nagovještava blizinu Sudnjeg dana, a ovaj slučaj govori da se Sudnji dan još bliže primakao. Međutim, jedino Uzvišeni Allah, dž. š., zna pravo vrijeme Sudnjeg dana.
Zanimljivo je da od prvog ajeta sure Al-Qamar, o kojem govorimo u ovom poglavlju, do kraja Kur’ana ima 1389 ajeta. Odlazak na Mjesec desio se 1389. godine po Hidžri. Pored toga, zanimljiv je i trenutak polijetanja Apolla 11. Taj trenutak je: 1:54:01! Sura ”Al-Qamar”, koju smo ovdje citirali, jeste 54. sura u Kur’anu. A slučaj o kome govorimo spominje se u 1. ajetu, dakle: 54:01.
Da biste shvatili kako se vrijeme računa u svemiru i da biste shvatili ispravnost ovoga o čemu govorimo, možete se obratiti na web-site NASA-e: www.nasm.edu/apollo/AS11/a11facts.htm.
U drugom dijelu knjige, u kome ćemo analizirati matematičke vrijednosti Kur’ana, vidjet ćemo da je nemoguća slučajnost u matematičkom kodu i matematičkoj harmoniji u Kur’anu.
Vidjeli smo upozorenja u prvom ajetu sure ”Al-Qamar”. A u 2. ajetu iste sure Uzvišeni Allah ističe da nevjernici okreću glave, unatoč tome što vide dokaze:

A oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: “Čarolija neprestana!” (54:2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *