KAO SKAKAVCI

This post is also available in: English, German, Albanian, Arabic, Turkish

U prethodnim poglavljima nastojali smo prenijeti čudesna kur’anska kazivanja, koja govore o procesu od formiranja svemira nakon Velikog praska do Sudnjeg dana, odnosno do kraja Zemlje i svemira, te razmišljanja na koja nas navode ovi ajeti.

Oni će oborenih pogleda iz grobova izlaziti, kao skakavci rasuti. (54:7)

Što se tiče ovog zadnjeg poglavlja prvog dijela knjige, u njemu ćemo analizirati savršenu usporedbu citiranog ajeta, koji objašnjava ahiret, koji će početi nakon Smaka svijeta, a potom ćemo se osvrnuti na kakva nas razmišljanja podstiče Ku’an u kontekstu postojanja ahireta.
U citiranom ajetu se nevjernici upozoravaju da će na ahiretu biti proživljeni, a u narednom ajetu se ističe da će taj dan biti veoma težak za nevjernike. Oživljavanje milijardi ljudi odjednom predstavlja zastrašujuću scenu! Zbunjenost… Kajanje… Strah… Svi sami… Dan u kome može koristiti jedino Allahova pomoć… Dan u kome neće koristiti položaj, koji je mnogo poštovan na ovom svijetu, porodica, novac, imanje… Dan kada nema povratka…
Izlazak ljudi iz grobova toga dana uspoređuje se sa skakavcima. Zašto skakavci? Zašto je Uzvišeni Allah odabrao ovaj primjer?
Istraživanja koja su u posljednjem stoljeću sprovedena mikro-kamerama i sistemskim promatranjem kukaca daju nam odgovor na pitanje zašto su skakavci navedeni kao primjer. Prije svega, jata skakavaca su veoma brojna. Okupljanje milijardi skakavaca podsjeća na jedan sasvim crni kišni oblak kilometarske dužine i širine. Ustanovljeno je da neka od ovih jata znaju biti široka i po 35 kilometara.
Osim toga, skakavci svoja jaja, poput sjemena, polažu u zemlju, a larve skakavaca na površinu zemlje izlaze nakon što jedan dugi period provedu ispod zemlje. Odakle izlaze? Ispod zemlje…
Uzmimo kao primjer skakavce koji žive u Americi, u oblasti New England. U maju mjesecu, kada stupe u 17. godinu života, ovi skakavci iz mračnih pukotina ispod zemlje, u kojima su živjeli dugo godina, izlaze na površinu. Kada bi se ljudima reklo: ”Zatvorit ćemo vas u mračnu prostoriju, bit ćete bez sata i bez kontakta sa vanjskim svijetom, i svi zajedno nakon 17 dana trebate izaći vani.” Budite sigurni da većina njih ne bi uspojelo potrefiti čak ni taj relativno kratki period od 17 dana. Može li biti ljepši primjer grupnog proživljenja na ahiretu ljudi, čija su tijela na kraju ovosvjetskog života položena u zemlju? Ukratko, ljudi i skakavci su na sličan način pod zemljom i nakon što dugi period ostanu pod zemljom, zajednički i odjednom izlaze na površinu.
U Kur’anu se navode primjeri da bismo uzeli pouku. Razmišljanjem o navedenim ajetima shvatit ćemo ljepotu primjera koje Uzvišeni Allah navodi, a shvatit ćemo i poruke koje nam se ajetima upućuju.

To su primjeri koje Mi ljudima navodimo, ali ih samo učeni shvaćaju. (29:43)

Mi u ovom Kur’anu navodimo ljudima svakojake primjere da bi pouku primili. (39:27)

KUR’ANSKI FENOMENI DOKAZUJU POSTOJANJE AHIRETA

Veliki dio Kur’ana odvojen je za objašnjenje postojanja ahireta – budućeg svijeta. Možemo reći da se, nakon Allahovog postojanja i objašnjenja u vezi s time, značajna kur’anska objašnjenja odnose na postojanje ahireta, da će naša djela na ovome svijetu biti presudna za naše mjesto i način življenja na ahiretu.
Kur’an prije 1400 godina iznosi činjenice iz fizike, embriologije, geologije, zoologije, geografije, hemije, koje nisu mogli znati ljudi toga perioda. Govoreći o pitanjima iz svih ovih oblasti, Kur’an je ponudio vrlo precizne i sasvim tačne odgovore, a da, pri tome, nije padao pod utjecaj pogrešnih vjerovanja tog vremena.
Najveći zahtjev i vijest Kur’ana jeste Allahovo postojanje, da je Njegovo postojanje najbitnije od svega i da Allahu ne pripisujemo druga. Kur’an navodi da je Allahovo postojanje temelj svih dešavanja u svemiru i da sva ta dešavanja potvrđuju Kur’an, ukazujući na Allahovo znanje, moć i umjetnost. Kur’an, koji dokazuje Allahovo postojanje, tu najbitniju činjenicu, apsolutno nema nikakve alternative na Zemlji.
Kur’an je objasnio najbitnije pitanje – vjeru u Uzvišenog Allaha i osigurao mogućnost da ljudi prihvate tu vjeru. Kur’an je oslobodio ljude od ateizma, idolopoklonstva, te je, u isto vrijeme, potvrdio i prethodne vjerovjesnike i Knjige objavljene prije njega. Ukratko, oni koji shvataju Allahovo postojanje i značaj Allahovog postojanja, shvatit će i značaj Kur’ana i vjere koja je u njemu objašnjena.
Kur’an, Allahova Knjiga prepuna fenomena koje je nemoguće naći u bilo kojoj drugoj knjizi, djelu, ili na nekom drugom mjestu, u isto vrijeme je i Knjiga koja ispunjava svoj najbitniji zadatak. Ukratko, Kur’an:
1- Čovječanstu obznanjuje najbitnije pitanje – postojanje Uzvišenog Allaha – i usmjerava ljude ka njihovom Stvoritelju.
2- Iznosi fenomene; jedinstvene i neuporedive na cijelom svijetu i tokom cijele povijesti. Na taj način dokazuje da je djelo Uzvišenog Allaha i garantira ispravnost navoda koje sadrži.
Analizirajte ono što smo u vezi sa stvaranjem svemira iznijeli u prva tri poglavlja. Vidjet ćete da (bez naučnog razumijevanja) problematizirane činjenice o kojima Uzvišeni Allah govori u Svojoj Knjizi prethodno nisu nigdje pominjane. Obratite pažnju na kur’anska kazivanja o razvoju embrija u majčinoj utrobi, situacija je opet ista. Razmislite o kur’anskim kazivanjima o životinjskom svijetu, obratite pažnju na saopćenja o podvodnom svijetu – situacija je uvijek ista!
Svi ovi fenomeni (mudžize) i zadatak, koji je na sebe preuzeo Kur’an, dokazuju koliko je Kur’an povjerljiv i da je to riječ Uzvišenog Allaha.
Eto, Kur’an koji sadrži sve ove fenomene je, kao što smo to i ranije u više navrata istakli, nakon Allahovog postojanja i najveći dokaz postojanja budućeg svijeta. Svaki fenomen, koji ilustrira povjerljivost Kur’ana, na taj način predstavlja i dokaz postojanja ahireta.

UZVIŠENOM ALLAHU JE LAHKO STVORITI AHIRET

Postoji mnogo dokaza o postojanju ahireta. Želja za vječnim životom, koja postoji u nama, želja za neuništivosti i trajanjem, dokaz je postojanja ahireta. Kao odgovor na osjećaj žeđi, Allah, dž. š., nam je darovao vodu, kao odgovor na osjećaj gladi, obdario nas je hranom. Uzvišeni Allah je, isto tako, stvorio i osjećaj našeg nezadovoljstva ovim svijetom, našu težnju ka vječnosti, odnosno potrebu koju osjećamo za ahiretom.
Sasvim je sigurno da je Allah, dž. š., koji je naspram žeći stvorio vodu, naspram gladi hranu, stvorio ahiret naspram naše težnje za vječnim življenjem. Da to Allah, dž. š., nije želio dati, ne bi stvorio ni težnju za rečenim. Nesumnjivo je da će nam Uzvišeni Allah podariti ahiret, kada nam je, više od svega drugoga, stvorio želju za vječnosti.
Dokaz postojanja ahireta, koji je najbitniji i sam po sebi dovoljan, jeste Allahovo obećanje. Da li bi uopće bilo moguće da Uzvišeni Allah razočara i iznevjeri Svoje robove koji vjeruju u Njega, koji vjeruju da je Allahu veoma lahko stvoriti ahiret, koji se okreću prema Allahu, dž. š., i koji od Njega traže ahiret, a da, nasuprot tome, potvrdi i učini da budu u pravu oni koji ne vjeruju u Allahova obećanja, koji smatraju ahireta nemogućim, koji ne mare za Stvoriteljem, negiraju Njegovo postojanje i koji ponižavaju one koji su Uzvišenom Allahu predani robovi?! Nesumnjivo da je to nemoguće! Sve vidljivo ukazuje na činjenicu da je Allahova riječ istina i da Allah, dž. š., ne odustaje od Svojih obećanja. Laž se rađa iz nedostatnosti i slabosti. Razmišljajući o Uzvišenom Allahu shvatamo da je nemoguće Njega dovesti u vezu sa bilo kakvom slabošću.
U vrijeme Muhammeda, a. s., a i u potonjim periodima, osnovu sumnji u vezi sa postojanjem ahireta činilo je pitanje ”A može li Allah, dž. š., stvoriti ahiret?” To je pitanje kojim je zamršen čvor u kontekstu postojanja ahireta. Na ovo pitanje Kur’an odgovara veoma kratko, veoma jasno i na apsolutno odgovarajući način; daje zapanjujući odgovor:
Kako čovjek ne vidi da ga Mi od kapi sjemena stvaramo, i opet je otvoreni protivnik, i Nama navodi primjer, a zaboravlja kako je stvoren, i govori:

“Ko će oživiti kosti kad budu truhle?” Reci: “Oživit će ih Onaj koji ih je prvi put stvorio; On dobro zna sve što je stvorio.” (36:77-79)

Onaj Koji je prvi put stvorio! Znati da nas je Allah stvorio dovoljan je dokaz da shvatimo postojanje ahireta i da je Uzvišenom Allahu lahko stvoriti ahiret. Analiziranjem svemira; razumijevanjem kako je Allah savršeno precizno i, do u najsitnije detalje, planski stvorio svemir, bit će dovoljno da shvatimo kako je stvaranje ahireta Uzvišenom Tvorcu lahko.

Oni govore: “Zar kada se u kosti i prašinu pretvorimo, zar ćemo, kao nova bića, doista biti oživljeni?” Reci: “Hoćete, i da ste kamenje ili gvožde ili bilo kakvo stvorenje za koje mislite da ne može biti oživljeno.” – “A ko će nas u život vratiti?” – upitat će oni, a ti reci: “Onaj koji vas je i prvi put stvorio…” (17:49-51)

Uzvišenom Allahu je veoma lahko stvoriti ahiret. To je i Allahovo obećanje, i najveća potreba sviju nas, a i radosna vijest najavljena stotinama kur’anskih ajeta. Allah je Stvoritelj čovjeka i zna kako zemlja razlaže ljudsko tijelo. Ponovno stvaranje Allahu nije teško.

Zar kad pomremo i zemlja postanemo…? Nezamisliv je to povratak!” Mi znamo šta će od njih zemlja oduzeti, u nas je Knjiga u kojoj se sve čuva. (50:3-4)

Čak samo u jednom DNA molekulu Allah, dž. š., smiješta sve detalje koji se odnose na ljudsko tijelo. Govoreći da ćemo ahiret moći shvatiti gledajući u naše stvaranje, u mnogim svojim ajetima Kur’an, isto tako, našu pozornost skreće na Allahova stvaranja. U poglavljima u kojima smo analizirali kur’anske fenomene, većina ovih fenomena tiču se i savršenstva Allahovog stvaranja u svemiru. Ćelije u našem tijelu svakog trenutka umiru, a svakog trenutka stvaraju se nove ćelije. Ni jedna ćelija u našem tijelu na dan našeg rođenja nije ista čak ni sa jednom ćelijom koja se danas nalazi u našem tijelu. Hrana koju jedemo konstantno se pretvara u jedan dio našeg tijela i zauzima mjesto izumrlog dijela. Atomi kao što su ugljenik, hidrogen, azot, kisik, fosfor, sumpor, koji čine osnove našeg tijela, tokom života konstantno ulaze i izlaze iz našeg tijala, a na kraju se miješaju sa zemljom. Međutim, naša stvarna bit, koja nije materijalna i koju nazivamo ”duša”, jeste bit koja u svim promjenama i obnavljanjima konstantno ostaje ista. Čak dok smo još u životu, Allah nas iznova stvara stalnim obnavljanjem našeg materijalnog tijela. Uzvišeni Allah, Koji zna kako zemlja razlaže naše tijelo i kako izgleda bit našeg tijela, obećao je da će nas ponovno stvoriti. Kada je ovo obećanje lahko i Allahovo obećanje, onda će se nesumnjivo realizirati.

Niz kur’anskih ajeta našu pozornost skreće na Zemlju i svemir i to se ističe kao dokaz za stvaranje ahireta i oživljavanje mrtvih:

Zar ne znaju da je Allah – koji je nebesa i Zemlju stvorio i koji nije, stvarajući ih, iznemogao – kadar da oživi mrtve? Jeste, On sve može. (46:33)

Kreacije u svemiru sa ogromnim razdaljinama, veliki brojevi u vrstama i brojnosti živih bića svjedoče da je Uzvišenom Allahu isto stvaranje u jednom broju i stvaranje u ogromnim brojevima, da sve to Allahu ne predstavljaju nikakvu poteškoću:

Stvoriti sve vas i sve vas oživiti isto je kao stvoriti i oživiti jednoga čovjeka; Allah, zaista, sve čuje i sve vidi. (31:28)

PRIPREMITE SE, IDEMO

Dok se mnoge teme u Kur’anu objašnjavaju eksplicitno, ono što je izvan dometa načih čula objašnjeno je metaforom (Vidi: 3- Ali ‘Imran, 7). Metafora je korištena i u objašnjenju Dženneta i Džehennema na ahiretu. (Vidi: 2- Al-Baqara, 25. Jasno je da se ovdje džennetske blagodati objašnjavaju metodom sličnosti po smislu.)
Dakle, potpuno razumijevanje i poimanje ahireta bit će moguće jedino samim prelaskom na ahiret. Uporedo sa činjenicom što su ovosvjetska objašnjenja izvor saznanja o ahiretu, zbog toga što su to metaforička objašnjenja, bilo bi pogrešno shvatati to kao vjernu sliku ahireta. Uporedo sa činjenicom da su džennetsko blagostanje i džehennemsko kajanje sasvim jasni, šta u pravom smislu znače kur’anska objašnjenja u tom kontekstu bit će jasno na ahiretu.
Ne treba zaboraviti da ono što se navodi o ahiretu ne obuhvata cjelokupnu sliku Dženneta i Džehennema. Kada bismo se čak odvažili napisati knjigu o turskoj oblasti Antalya, bila bi to knjiga deblja od Kur’ana. Da je Kur’an iznio sve detalje u vezi Dženneta i Džehennema bila bi to, najvjerovatnije knjiga od nekoliko tomova.
U Kur’anu se navode određeni fragmenti u vezi Dženneta i Džehennema, koji imaju karakter aluzija ljudima. To što Kur’an navodi imena nekoliko voćki u Džennetu, ne znači da će se tamo nalaziti samo to voće. Dokaz tome jeste kur’ansko kazivanje da će u Džennetu biti svega što ljudska duša poželi (Vidi: 42- Aš-Šu’ara’ 22, 43- Az-Zuhruf 71, 21- Al-Anbiya’ 102, 50- Qaf 35). Kur’an je dao fragmente ahireta prema općim željama i strahovima ljudi. Nesumnjivo je da su to tačni fragmenti. Oni, međutim, ne oslikavaju cijeli Džennet i Džehennem; metaforama su objašnjeni samo određeni fragmenti.
Predati se Uzvišenom Allahu i raditi za ahiret najbolji su i najkorisniji poduhvati koje možemo poduzeti u ovosvjetskom, veoma kratkom životu. U konačnici, jednu trećinu života provedemo spavajući, nekoliko godina u toaletu, dosta veliki dio na putu… Velika je nezahvalnost ne predati se Uzvišenom Allahu Koji daje svakovrsne blagodati, radi kratkotrajnih zadovoljstava na ovom prolaznom svijetu. Krajnje je nerazumno ne raditi za vječni ahiret i mijenjati ga za kratkotrajni život na zemlji. On dobro zna sve što je stvorio (36- Ya-sin, 79), Allah sve može (24- An-Nur, 45), Mi ćemo, zaista, mrtve oživiti (36- Ya-sin, 12), a to je Allahu lahko (64- At-Tagabun, 7).

Svako živo biće će smrt okusiti! I samo na Sudnjem danu dobit ćete u potpunosti plaće vaše, i ko bude od vatre udaljen i u Džennet uveden – taj je postigao šta je želio; a život na ovome svijetu je samo varljivo naslađivanje. (3:185)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *